Privacy statement Op jouw Evenement

Niet Op jouw Evenement? Klik hier

Frietenliefde_5-23_008

Privacy statement

Frietenliefde hecht veel waarde aan de privacy van haar klanten en gebruikers van onze website. Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. De persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hier leggen we uit welke persoonsgegevens Frietenliefde van u verzamelt en hoe ze die gegevens gebruiken. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Frietenliefde.

Verzamelde gegevens en doeleinde verwerking

Persoonsgegevens van onze relaties worden verwerkt om op een goede en effectieve wijze onze producten en diensten te leveren. De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor de hieronder genoemde doeleinden:

  • om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening;
  • om met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
  • om facturen te kunnen sturen en betalingen te administreren;
  • om u te informeren over onze dienstverlening en onze overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail en nieuwsbrieven) en om u aanbiedingen te kunnen doen.

Wij verwerken onder meer de volgende gegevens: (zakelijke) NAW-gegevens, gegevens contactpersoon (naam, e-mailadres, telefoonnummer en functie).

Website bezoekers

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website en dienstverlening van Frietenliefde te optimaliseren.

Wij verwerken onder meer de volgende gegevens: IP-adres, gegevens over de datum en het tijdstip dat u onze website en pagina’s bezoekt, het type browser dat u gebruikt, de website(s) via welke u op onze website bent gekomen, de pagina’s en onderdelen van de website die u bezoekt (hoe lang en hoe vaak en in welke volgorde), welke informatie u bekijkt en welke informatie u up- of downloadt van de website en de duur van een bezoek of sessie.

Verstrekking gegevens aan derden

Uw gegevens worden alleen verstrekt aan onze payment provider (Mollie), aan derden met uw voorafgaande toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving en/of wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak.

Doorgifte gegevens buiten EU

Uw gegevens worden niet doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Unie.

Beveiliging

Wij doen er alles aan om de beveiliging van uw persoonsgegevens te beschermen. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Zo wordt gebruik gemaakt van een firewall en versleuteling maatregelen ter voorkoming van toegang tot gegevens door onbevoegde derden. De gegevens worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn.

Bewaren

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houden ons ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

Uw rechten

U heeft het recht om de gegevens die we hebben verzameld op elk gegeven moment in te zien, aan te passen, te laten verwijderen of de verwerking ervan te beperken. Ook heeft u het recht om uw gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te ontvangen en over te dragen aan een andere organisatie.

U kunt bij ons hiertoe een verzoek toesturen via: info@frietenliefde.nl, wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek te reageren.